Aussie Pizza

Mozzarella & cheddar mix, tomato sauce, tomato & GF FR bacon (GF – gluten free, FR – free range).